Doula

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen.

Doulaeffekten

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:

– Antalet kejsarsnitt

– Förlossningens längd

– Behovet av medicinsk smärtlindring

– Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

Doula och partner

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman.

Men kan inte doulan riskera att ta över partnerns roll? Nej, det är inte en doulas uppgift. Hon är där för att stödja båda parter under förlossningen och ge den vägledning som önskas och behövs.

Många partners upplever att doulans närvaro tar bort en del av pressen som ligger på denne som ensam partner, vilket gör att de då kan vara ett bättre stöd åt mamman. Doulan kan ge partnern verktyg för att kunna stödja mamman, som att visa hur denne kan massera, guida eller stödja kvinnan och gör på det sättet partnern ännu mer delaktig under förlossningen.

En partner som är orolig, stressad och spänd förmedlar dessa känslor till mamman, omedvetet. En partner som är lugn och trygg är den bästa hjälpen och stödet. Man kan med andra ord säga att doulan stödjer partnern till att bli ett ännu bättre stöd.

Partnern är oersättlig för kvinnan och barnet, men saknar oftast den kunskap och den erfarenhet av förlossningar som doulan har. Detta gör doulan till ett perfekt komplement till förlossningen vars främsta uppgift är att stötta bägge föräldrarna. Att förmedla trygghet och tro på kvinnans och parets egna kraft och resurser.

Positiv förlossningsupplevelse

Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.

Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

Kontinuitet

Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

Odis etiska riktlinjer

Odis är organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige.

 • En ODIS-doula har förståelse för den stora livsförändrande händelse graviditet och förlossning är.
 • En ODIS-doula utövar sitt yrke med empati och lyhördhet.
 • En ODIS-doula har kunskaper dels om födelseprocessens fysiologi och kan förklara den samt också om kvinnans emotionella behov under förlossningen.
 • En ODIS-doula är närvarande under hela förlossningen och lämnar inte den födande kvinnan annat än om det är absolut nödvändigt eller om hon ber om det själv.
 • En ODIS-doula har tystnadsplikt. Det innebär att du inte får avslöja namnet på dina klienter. Du får inte heller avslöja sådana detaljer om klienterna eller om deras förlossningar att det kan innebära att klienterna kan identifieras eller att deras förtroende sviks.
 • En ODIS-doula kritiserar inte eller ifrågasätter barnmorskan, läkaren eller annan professionellt verksam under förlossningen inför klienten.
 • En ODIS-doula ger emotionellt och praktiskt stöd till den födande kvinnan och hennes anhöriga. Hon försöker ge en objektiv syn på vad som händer och objektiv information.
 • En ODIS-doulas uppgift är att ge kvinnan en positiv förlossningsupplevelse och en känsla av ”empowerment”.
 • ODIS rekommenderar alla aktiva medlemmar att ta ut ett skäligt arvode för sina doulatjänster. Därför bör du som aktiv medlem bedriva din doulaverksamhet i företagsform.
 • En ODIS-doula bör, vid varje nytt uppdrag, upprätta ett skriftligt avtal med klienten, där det tydligt framgår vad arvodet är och hur/när det ska betalas, under vilken period som doulan har beredskap, vilket ansvar klienten har för att doulan kontaktas i god tid före förlossningen, vilken inställelsetid som doulan har sedan förlossningen börjat, och vilka villkor som gäller för en eventuell hel- eller del- återbetalning av arvodet.
 • En ODIS-doula ger inte några medicinska råd eller gör några medicinska undersökningar. Hon tar inte heller något medicinskt ansvar. Detta bör du som doula göra klart för dina klienter inför varje nytt uppdrag, och det bör även anges i det avtal som skrivs med klienten.
 • En ODIS-doula sätter alltid klientens intresse i första rummet. Du får inte utöva otillbörliga påtryckningar på klienterna. Du bör aktivt uppmuntra klienterna att fatta sina egna beslut om vården inför och under förlossningen, och du måste acceptera de beslut som klienterna fattar, även om du personligen har en avvikande åsikt.
 • En ODIS-doula rekommenderas att inte skriva avtal med eventuell sponsor. En doula verksam i sitt företag rekommenderas att vara försiktig med att skriva avtal med eventuell sponsor. En doula bör lägga stor vikt vid att uppfattas som neutral gentemot sin arbetsgivare.
 • En ODIS-doula bör regelbundet uppdatera sig inom sitt område och du bör minst två gånger per år delta i någon av föreningen anordnad aktivitet såsom workshops, seminarier, studiebesök osv.
 • Alla ODIS-doulor bör sträva efter att inta en i alla avseenden professionell hållning i sin verksamhet som doulor, att verka för god doula sed och att sprida kunskap om, och respekt för, doulans arbete.

Text från: http://www.doula.nu 

Födande krafts värdegrund

Födande krafts synsätt och värdegrund som vi arbete utifrån.

 • Födande besitter kraften och svaren för hur deras barn ska födas.

 • Födandet består inte av rätt eller fel och ska inte värderas.

 • Födande och ev partner ska respekteras samt deras önskemål och tankar.
 • Födande och ev partner är i fokus.

 • Födandet är personligt, skört och individuellt.
 • Födandet utvecklar oss och är en unik upplevelse.

 • Födande ska känna sig trygga, sedda och hörda av oss som arbetar.

 • Födande och ev familj ser olika ut både som privatpersoner och i sin helhet.

 • Födande bör få saklig och fullständig information om födandet fysiologiskt och teoretiskt.

 • Födande krafts mål är en positiv och stärkande förlossningsupplevelse.